6:14 pm - วันอังคาร สิงหาคม 4, 2020

“ผันหลังแลศิลป์ใต้” ชมฟังบรรยายศิลปะการแสดงใต้ 28 กุมภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากพี่น้องชาวดนตรีไทย

?? ขอเชิญ เข้าร่วม ??
โครงการ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
การบรรยาย ประวัติ ความเป็นมาพร้อมสาธิตเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ในด้านต่างๆ เช่น โนรา เพลงบอก หนังตะลุง

แสดงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมรามราฆพ ชั้น 5 อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บรรยายโดย
อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
อาจารย์สุมล ศักดิ์แก้ว
มาจากวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช

Filed in: ข่าวงานแสดงดนตรี, ข่าวสารดนตรีไทย, ข่าวแวดวง