5:40 pm - วันอังคาร สิงหาคม 4, 2020

ไปฟังไม้แข็งเขมรใหญ่ สามชั้น ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นศ.ปี 3 วังหน้า

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมชมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การนำเสนอผลงานในรูปแบบงานวิจัย และการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเพลงเขมรใหญ่ 3 ชั้น

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงละครวังหน้า

Filed in: ข่าวงานแสดงดนตรี, ข่าวสารดนตรีไทย