9:13 pm - วันพฤหัส กรกฎาคม 16, 2020

วิธีการอ่านโน้ตเพลงดนตรีไทย สำหรับ patakorn.org

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด รูปแบบการอ่านโน้ตเพลงดนตรีไทย

ที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ ดนตรีไทย patakorn.org

                การบันทึกโน้ตดนตรีไทย เป็นการบันทึกข้อมูลบทเพลงเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบันทึกตามหลักเกณฑ์ของการบันทึกโน้ตดนตรีไทย โดยผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน จนสามารถอ่าน และเข้าใจโน้ตดนตรีไทยได้ จะสามารถบรรเลงเพลงต่าง ๆ นั้นได้ตามที่ถูกบันทึกไว้ในโน้ตดนตรี

            เนื่องจากลักษณะของโน้ตดนตรีไทย แตกต่างจากโน้ตดนตรีสากลตรงที่เป็นลักษณะอักษรตายตัวในบรรทัดเดียว ไม่มีการกำหนดหนักเบาของเสียง อีกทั้งโน้ตดนตรีไทยนิยมเผยแพร่กันในลักษณะโน้ตทางกลาง ซึ่งต่างจากโน้ตดนตรีแบบสากล ที่นิยม หรือมักใช้การบันทึกเจาะจงไปในลักษณะการบรรเลงแต่ละชนิดของเครื่องดนตรีนั้น ๆ โดยเฉพาะ

            ดังนั้น การบันทึกโน้ต และเผยแพร่โน้ตเพลงดนตรีไทย ที่จัดทำโดยเว็บไซต์ดนตรีไทย patakorn.org นี้ จึงจัดทำให้มีลักษณะในรูปแบบของทางกลาง หรือทางเนื้อ เพื่อให้ผู้ศึกษา เข้าใจในบทเพลงได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น และในบทเพลงดนตรีไทยนั้น มักมีลูกล้อ ลูกขัด ลูกเหลี่ยม อยู่มากมาย ดังนั้น ในรูปแบบการบันทึก ทางเว็บไซต์ จึงขอกำหนดรูปแบบของการอ่านโน้ตของกลุ่มลูกล้อ ลูกขัด ลูกเหลื่อม เอาไว้ดังนี้

  • โน้ตที่มีอักษร สีดำ คือโน้ตปกติทั่วไป หรือหมายถึงการบรรเลงพร้อมกันโดยปกติ
  • โน้ตที่มีอักษร สีแดง คือโน้ตที่จะถูกบรรเลงในกลุ่มของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องนำ เช่น ปี่ใน ระนาดเอก ซอด้วง จะเข้ เป็นต้น
  • โน้ตที่มีอักษร สีน้ำเงิน คือโน้ตที่จะถูกบรรเลงในกลุ่มของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตาม เช่น ขลุ่ยเพียงออ ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ซออู้ เป็นต้น
  • ในกรณี ที่มีการบรรเลงในรูปแบบของการเหลื่อม โน้ตจะถูกแบ่งออกเป็น ๒ บรรทัด เพื่อให้เห็นลักษณะการบรรเลงของเครื่องนำและเครื่องตามได้ชัดเจนขึ้น
  • เสียงสูงแทนด้วยจุดบน “ดํ” เสียงต่ำแทนด้วยจุดล่าง “ดฺ” ทั้งนี้ เพื่อบ่งบอกช่วงเสียงที่บรรเลง ในกรณีนี้ อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละการบรรเลงของชนิดเครื่องดนตรี

โน้ตเพลง ที่จัดทำเผยแพร่ทั้งหมดนี้ เพื่อการศึกษาดนตรีไทย ในวงกว้าง ซึ่งโน้ตเพลงที่จัดทำไม่ได้เจาะจงรูปแบบการบรรเลงเฉพาะทางของเครื่องดนตรีไทยชนิดใดชนิดหนึ่ง ผิดถูกตกหล่นอย่างไร ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

www.patakorn.org

Filed in: สาระเพิ่มเติมดนตรีไทย