8:05 pm - วันพฤหัส กรกฎาคม 16, 2020

การประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๑ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

ดุริยสมาคม ชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักดนตรีไทยสนใจเข้าร่วมประกวดงานดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๑ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘!

การประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๑
“รางวัลพระยาอนุมานราชธน”
เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี ๒๕๕๘

ประเภท วงปี่พาทย์ไม้นวม ประกอบด้วย
๑. ขับร้อง ๑
๒. ระนาดเอก ๑
๓. ระนาดทุ้ม ๑
๔. ฆ้องวงใหญ่ ๑
๕. ฆ้องวงเล็ก ๑
๖. ขลุ่ยเพียงออ ๑
๗. ซออู้ ๑
๘. ฉิ่ง ๑
๙. กลองแขก-กลองสองหน้า ๒
๑๐. กรับ ๑

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

เพลงที่ใช้ประกวด
เพลงพม่าเห่ เถา

กติกา
๑. รอบคัดเลือก ให้บันทึกเพลงพม่าเห่ เถา ในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาตัดสินรอบแรก
๒. รอบชิงชนะเลิศ วงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องบรรเลงเพลงต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน โดยใช้เครื่องกลางที่จัดเตรียมไว้ให้ (นักดนตรีสามารถใช้ซอ และขลุ่ยของตนเองได้) ลำดับของผู้เข้าประกวดจะใช้วิธีจับฉลาก
๓. วงดนตรีที่ชนะเลิศจะต้องบรรเลงเพลงอีกครั้งในพิธีมอบรางวัล
๔. การประกวด และพิธีมอบรางวัลพระยาอนุมานราชธน จะจัดที่สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
๕. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
๑. บุคลิกภาพ เริ่มตั้งแต่เสียงขับร้อง การนั่งบรรเลง (การจับไม้ การใช้คันชัก การวางนิ้ว)การวางไม้หรือเครื่องดนตรี รวมถึงสีหน้าท่าทางขณะบรรเลง (๒๐ คะแนน)
๒. จังหวะ จังหวะฉิ่ง และหน้าทับถูกต้อง ไม่คร่อม ขาด หรือเกิน แนวเหมาะสมกับประเภทของวง และประเภทของเพลง รวมถึงไม่บรรเลงล้ม ขาด หรือเกิน จากทำนองเพลงหลัก (๒๐ คะแนน)
๓. ทำนองเพลง ถูกต้องทั้งทางบรรเลง และทางร้อง (๒๐ คะแนน)
๔. หลักและวิธีการปฏิบัติทักษะ ถูกต้องตามหลักเฉพาะของแต่ละเครื่องมือ และวิธีการบรรเลงรวมวง (หมายถึงการแบ่งมือ การใช้คันชัก การเดินนิ้ว การผูกกลอน การประคบมือ) ถูกต้องตามวิธีการขับร้อง (หมายถึงการแบ่งคำ และการหายใจ) (๒๐ คะแนน)
๕. ความกลมกลืน และสุนทรียรส โดยทักษะของผู้บรรเลงและขับร้องไม่เพี้ยนเสียง เสียงเครื่องดนตรี และเสียงขับร้องมีคุณภาพ และรสมือ ลีลา อารมณ์ เหมาะสมกับประเภทของวงและการขับร้อง (๒๐ คะแนน)
รวม ๑๐๐ คะแนน

รางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
๓. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

กำหนดการประกวด
รับสมัครและส่งไฟล์วีดิทัศน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ส่งไฟล์วีดิทัศน์ที่ อาจารย์พอพล สุกใส ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ ๓๑ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
ประกาศผลรอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โดยดูผลการคัดเลือกได้ทาง Facebook: ดุริยสมาคม ชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Public Relations / Litcontest
วันประกวด วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียน เวลา ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น.
ประกวด เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล เวลา ๑๕.๓๐ น.

สถานที่ลงทะเบียน และประกวด
สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• อาจารย์พอพล สุกใส ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ ๓๑ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๘ ๗๓๕๖ ๐๕๖๙ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๗๗๗๔
E-mail: khem_ranadek@hotmail.com
• งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ ๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๓๘, ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๖๔ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๖๓ E-mail: su-pr@su.ac.th

ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่
Facebook: ดุริยสมาคม ชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Public Relations / Litcontest

https://www.facebook.com/pages/ดุริยสมาคม-ชมรมดนตรี-สโมสรนักศึกษา-มหาวิทยาลัยศิลปากร/718838831522362

news260825580101
news260825580102
news260825580103
news260825580104

Filed in: ข่าวงานประกวด, ข่าวสารดนตรีไทย