12:13 am - วันจันทร์ เมษายน 6, 2020

Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาทางดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติเรื่อง “ขิมสาย” (มศว.)

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาทางดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติเรื่อง “ขิมสาย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในการบรรเลงขิม วันอาทิตย์ที่...