7:01 pm - วันพฤหัส กรกฎาคม 9, 2020

Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาทางดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติเรื่อง “ขิมสาย” (มศว.)

ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาทางดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติเรื่อง “ขิมสาย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในการบรรเลงขิม วันอาทิตย์ที่...